Podmienky

Podmienky vernostného programu A4&more spoločnosti Antalis

1. Podmienky členstva
Členom vernostného programu A4&more spoločnosti Antalis (ďalej len "vernostný program") sa môžu stať registrovaní predajcovia / tlačiari / obchodné spoločnosti so sídlom vo Veľkej Británii, Írsku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku, Nórsku, Dánsku, Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Českej republike alebo Slovensku, ak budú od spoločnosti Antalis, alebo jej affiliate partnerov v niektorej z uvedených krajín nakupovať kancelársky papier vybraných značiek, za účelom jeho ďalšieho predaja alebo spracovania.

Záujemcovia o členstvo vo vernostnom programe môžu podať prihlášku na príslušnom formulári v spoločnosti Antalis (ďalej len "Antalis").

Prihlášku do vernostného programu je možné podať zadarmo na internetových stránkach www.a4more.com. Prihláška však prijatie do vernostného programu nezaručuje, o prijatí rozhoduje výhradne spoločnosť Antalis. Každá právnická osoba môže podať iba jednu prihlášku.

Kritériá pre udelenie členstva sú nasledovné:
1. Uchádzač musí byť registrovanou právnickou osobou vo Veľkej Británii, Írsku, Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Švajčiarsku, Španielsku, Portugalsku, Nórsku, Dánsku, Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Českej republike alebo Slovensku. Aby nedošlo k nedorozumeniu, je členstvo vyhradené iba registrovaným právnickým osobám; fyzické osoby sú z členstva vylúčené.
2. Uchádzač musí byť autorizovaný predajca / tlačiar / obchodník, ktorý nakupuje vybrané značky kancelárskeho papiera od spoločnosti Antalis, alebo jej affiliate partnerov a ďalej ho predáva v potlačenej alebo nepotlačenej forme konečným používateľom.
3. Umiestnenie informácií o produktoch, súvisiace obrazové materiály a jeho branding v produktovom portfóliu predajcu / obchodníka. Produkt musí byť umiestnený v obchode, katalógu alebo internetovom obchode tak, aby ho zákazníci bez problémov ľahko našli.

Úspešní žiadatelia dostanú prihlasovacie údaje pre prístup k svojmu online účtu (ďalej len "člen (členovia)" alebo "člen (členovia) vernostného programu").

2. Ako získať body vo vernostnom programe
Členovia vernostného programu môžu získať body ako odmenu za nákup paliet vybraných značiek kancelárskeho papiera. Vernostné body budú každý mesiac pripočítané na užívateľský účet podľa fakturovaných odberov za predchádzajúci mesiac. Jednotlivé produkty budú mať rôzne hodnoty, ktoré môžu byť kedykoľvek menené. Aktuálny počet bodov bude zverejnený na internetových stránkach A4&more a môže byť kedykoľvek zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Bonusové body môžu byť udelené kedykoľvek podľa uváženia spoločnosti Antalis.

Vernostné body budú pripísané za každých 100 kg odobratých papierov konkrétneho produktu (napr. Image Digicolor), zaokrúhlených smerom dolu na najbližších 100 kg. Na začiatku každého mesiaca začne načítanie bodov pre daný mesiac od nuly. Všetky vrátené výrobky budú zohľadnené v mesiaci, v ktorom budú vrátené.

Vernostné body budú zobrazené na stránke užívateľského konta a môžu byť zamenené, akonáhle budú zverejnené.

Body budú aktualizované a zobrazené na užívateľskom online účtu každý mesiac na základe objemu (kg) odobratého za predchádzajúci kalendárny mesiac. Členovia dostanú každý mesiac e-mailom výpis bodov.

Body sú neprenosné, nie je možné ich zameniť za hotovosť a môžu byť vymenené za odmenu iba raz. Všetky body musia byť vymenené za odmenu do dvoch rokov od získania bodov. Body, ktoré nebudú vymenené za odmenu do dvoch rokov, prepadnú.

Body môžu byť vymenené za odmeny v katalógu s odmenami na www.a4more.com. Dostupnosť odmien je obmedzená časovo aj množstevne, podľa informácií uverejnených na internetových stránkach.

Dostupné odmeny môžu byť kedykoľvek zmenené alebo zrušené. Vyobrazenie odmien slúži len na ilustráciu a skutočná odmena sa od vyobrazenia môže líšiť. Ak prestane byť konkrétna odmena k dispozícii po vykonaní objednávky, bude člen upovedomený e-mailom alebo telefonicky a bude si môcť vybrať inú odmenu. Členovia si môžu vybrať iba odmeny, na ktoré majú dostatok bodov na svojom online účte.

Všetky objednávky odmien sú záväzné. Odmeny budú doručené na adresu člena.

3. Podmienky účasti vo vernostnom programe A4&more
Členovia môžu svoje členstvo kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu so svojimi údajmi na adresu a4more@antalis.com.

Ak nie je uvedené inak, je platnosť vernostného programu časovo neobmedzená.

Antalis si vyhradzuje právo vernostný program podľa potreby zrušiť, vylepšiť alebo upraviť a zmeniť tieto podmienky s riadnym prihliadnutím na záujmy registrovaných členov.

Pri zmene podmienok budú členovia o vykonaných zmenách písomne ​​informovaní ešte predtým, ako povedané zmeny nadobudnú platnosť. Člen môže mať voči zmenám výhrady do dvoch týždňov od oznámenia zmeny. Výhrady voči zmenám sa zasielajú spoločnosti Antalis, e-mailom na adresu a4more@antalis.com.

4. Dane a poplatky
Odmeny získané za body môžu podliehať dani z príjmov alebo úhrade príspevkov na sociálne zabezpečenie. Za platbu daní alebo poplatkov nesú zodpovednosť sami členovia. Členovia sú tiež sami zodpovední za dodržiavanie všetkých pracovných zákonov alebo predpisov, ktoré upravujú účasť vo vernostnom programe a výmenu bodov za odmeny.

5. Vylúčenie zodpovednosti
Antalis vylučuje akúkoľvek zodpovednosť voči tretím stranám a výkonným orgánom, alebo zástupnú zodpovednosť, s výnimkou úmyselnej alebo hrubej nedbanlivosti, bez ohľadu na to z akého dôvodu. V prípade, že Antalis nejedná s úmyselnou alebo hrubou nedbanlivosťou, obmedzuje sa jeho zodpovednosť na predvídateľné škody, pričom zostáva v platnosti právo vymáhať odškodnenie na základe pomernej nedbanlivosti.

Spoločnosť Antalis je zodpovedná iba za správu vernostného programu a neprijíma absolútne žiadnu zodpovednosť za problémy členov, ktoré môžu byť spôsobené technickými závadami internetových stránok vernostného programu. Výslovne sa má za to, že zodpovednosť spoločnosti Antalis je obmedzená výlučne na priame škody a nepresiahne výšku odmeny v spore (pri zahrnutí všetkých príčin).

Členovia sa týmto upozorňujú na nevyhnutné riziko výskytu vírusov pri používaní internetu. Členovia zodpovedajú za všetky škody vzniknuté nedodržaním schválených bezpečnostných opatrení a postupov zo strany člena alebo jeho zástupcov. Členovia sú úplne zodpovední za svoje internetové pripojenie.

Antalis neprijme zodpovednosť za žiadne škody, ktoré členom vzniknú v súvislosti so stratou, odcudzením alebo vyzradením používateľského hesla.

Členovia budú zbavení všetkých práv na odmeny v prípade manipulácie údajov alebo úmyselnom podvode v prospech člena. Po zmanipulovaní údajov alebo úmyselnom podvode bude členstvo vo vernostnom programe zrušené.

Jedinými oprávnenými príjemcami akejkoľvek odmeny v rámci tohto vernostného programu sú jeho členovia a je len ich zodpovednosťou rozdeliť odmenu medzi svojich zamestnancov alebo nie, v súlade s platnými zákonmi a predpismi (daňovými, pracovnoprávnymi a pod.) A nebudú nás činiť zodpovednými za žiadne ujmy či škody v tejto súvislosti.

6. Ochrana osobných údajov a súkromia
Členovia vernostného programu budú pravidelne informovaní o produktoch, špeciálnych ponukách, stave bodov a nových prémiách. Odoslaním formulára prihlášky člen poskytuje svoj súhlas so zasielaním informácií o produktoch spol. Antalis a programe A4&more poštou a elektronickou poštou.

Antalis a jej zástupca sú oprávnení uchovávať a spracovávať všetky informácie zhromaždené v rámci tohto vernostného programu v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami o ochrane súkromia. S týmito informáciami bude zaobchádzať ako s prísne dôvernými informáciami a budú použité iba na účely fungovania vernostného programu.

7. Rozhodné právo, jurisdikcia
Všetky obchodné vzťahy vzniknuté z účasti vo vernostnom programe budú vykladané výlučne v súlade s francúzskym právnym poriadkom. Zmluvné strany vyriešia priateľsky všetky spory, ktoré vzniknú z tohto vernostného programu alebo v súvislosti s ním, pričom jurisdikciu pre nevyriešiteľné spory bude mať výlučne obchodný súd mesta Nanterre vo Francúzsku.