Voorwaarden

Voorwaarden voor A4&more, het Rewards Programma van Antalis

1. Geschiktheid
Geregistreerde Wederverkopers/Dealers/Drukkerijen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland, Spanje, Portugal, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Tsjechië en Slowakije komen in aanmerking om lid te worden van A4&more, het Antalis Loyaliteitsprogramma (hierna "het Programma"), als zij aangewezen papiersoorten aankopen bij een aan Antalis gelieerd bedrijf in een van de voornoemde landen, voor wederverkoop of herfabricage.

De criteria voor lidmaatschap zijn de volgende:
1. De aanvrager moet een geregistreerde entiteit zijn in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland, Spanje, Portugal, Noorwegen, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Tsjechië en Slowakije. Voor de duidelijkheid: deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde bedrijven en niet voor individuele personen.
2. De aanvrager moet een geautoriseerde wederverkoper/dealer/drukker zijn die aangewezen papiersoorten aankoopt bij een aan Antalis gelieerd bedrijf om ze door te verkopen, bedrukt of onbedrukt, aan eindgebruikers.
3. Voor alle merken die getoond worden in A4&more geldt dat de productinformatie, het beeldmateriaal en de merken in de wederwerkopers/dealers productportfolio, duidelijk en eenvoudig voor eindgebruikers vindbaar moeten zijn in hun winkel, catalogus of webshop.

Succesvolle aanvragers ontvangen inloggegevens om toegang te krijgen tot hun online account (vanaf hier worden zij "Leden" of "Leden van het programma" genoemd).

2. Punten verdienen in het programma
Leden van het Programma kunnen loyaliteitspunten verdienen door pallets van aangewezen papíersoorten aan te kopen, zoals aangegeven in het puntenoverzicht op A4&more. Loyaliteitspunten worden toegekend aan de rekening van het lid op maandelijkse basis, op basis van de aankopen van de voorgaande maand. Alle producten hebben een verschillende waardering welke op elk moment aangepast kunnen worden. De actuele waarde van de punten worden gepubliceerd op de A4&more website en kunnen op elk moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Antalis kan op elk gewenst moment besluiten om bonuspunten toe te kennen. Loyaliteitspunten worden toegekend voor elke 100 kilo, of aangegeven waarde, per specifieke papiersoort (bijvoorbeeld Image Digicolor), naar beneden afgerond tot de dichtstbijzijnde 100 kilo. Aan het begin van de maand staan de loyaliteitspunten weer op nul voor diezelfde maand. Retourzendingen worden aangepast in de maand dat ze zich voordoen.

De punten worden getoond op de accountpagina van het lid en kunnen worden ingewisseld zodra ze worden getoond.

Punten worden elke maand geactualiseerd en getoond op het online account van het lid, gebaseerd op de hoeveelheid (kilo) aangekocht in de voorafgaande kalendermaand. Leden ontvangen per e-mail een maandelijks puntenoverzicht.

Punten zijn niet overdraagbaar, kunnen niet worden ingeruild oor geld en kunnen slechts eenmaal worden ingewisseld. Punten die nioet binnen twee jaar worden ingewisseld, vervallen.

Punten kunnen worden ingewisseld voor beloningen in de Reward Shop op www.a4more.com. Beschikbaarheid van beloningen kan beperkt zijn gedurende bepaalde periodes of door beperkte voorradigheid volgens de informatie die op de website wordt gepubliceerd.

De beloningen die beschikbaar zijn kunnen op elk moment worden gewijzigd of verwijderd. De beelden van de beloningen zijn alleen bedoeld ter illustratie en de werkelijke beloningen kunnen afwijken van de afbeeldingen. Als een bepaalde beloning niet meer voorradig blijkt nadat deze is besteld, krijgt het lid bericht via e-mail of telefoon en wordt verzocht een andere beloning te kiezen. Leden kiezen alleen beloningen waarvoor ze genoeg punten op hun online account hebben.

Alle bestellingen voor beloningen zijn bindend. Ze worden afgeleverd op het adres van het lid.

3. Voorwaarden voor deelname aan het A4&more Rewards Programma
Leden kunnen hun lidmaatschap op elk moment opzeggen door hun gegevens te mailen naar a4more@antalis.com.

Tenzij anders wordt gemeld, zal het programma voor een onbeperkte tijd van kracht zijn.

Antalis behoudt zich het recht voor om het programma te annuleren, verbeteren of veranderen en de Voorwaarden te veranderen als dat noodzakelijk wordt, rekening houdend met de belangen van de geregistreerde leden. Als dergelijke veranderingen in de voorwaarden worden doorgevoerd, dan worden leden van die veranderingen schriftelijk op de hoogte gesteld voordat de veranderingen van kracht worden. Het lid kan ook bezwaar maken tegen de wijzigingen binnen twee weken na bericht over de wijziging. Bezwaren tegen wijzigingen moeten per e-mail naar Antalis worden gestuurd via a4more@antalis.com.

4. Belastingen en Heffingen
Beloningen verkregen door het inwisselen van punten kunnen onderworpen zijn aan inkomstenbelasting en/of sociale premies. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van verschuldigde belasting of heffingen. Leden zijn ook zelf verantwoordelijk voor het naleven van wetten en regels betreffende deelname aan het programma en inwisseling van beloningen.

5. Disclaimer
De aansprakelijkheid van Antalis jegens derde partijen en uitvoerende organen en/of zijn aansprakelijkheid voor handelingen van anderen, is volledig uitgesloten, behalve in geval van grove nalatigheid, ongeacht de redenen. Tenzij Antalis handelt met opzet of met grove nalatigheid, zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot voorzienbare schade, waarbij het recht om schade te claimen gebaseerd op vergelijkbare nalatigheid, van kracht zal blijven.

Antalis is alleen verantwoordelijk voor de administratie van het programma en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig probleem dat door leden wordt ervaren dat kan ontstaan door technische storingen van de programmawebsite. Het moet zeer duidelijk zijn dat in alle gevallen de aansprakelijkheid van Antalis strikt beperkt is tot directe schade en dat die niet het bedrag zal overstijgen van de betwiste beloning {geen enkele oorzaak uittgezonderd}. Leden worden hierbij op de hoogte gesteld van het inherente risico op virussen bij het gebruik van internet. Leden zijn aansprakelijk voor elke schade die voorkomt door het zich niet houden aan geaccepteerde veiligheidsmaatregelen en -gebruiken door genoemde leden of hun vertegenwoordigers. Leden zijn volledig verantwoordelijk voor hun internetverbiding.

Antalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade geleden door leden, als gevolg van verlies, diefstal of het bekend worden van een password.

Leden zullen al hun rechten op enige beloning verliezen na het manipuleren van data of na opzettelijk bedrog door het lid. Lidmaatschap van het programma wordt beëindigd na het manipuleren van data of opzettelijk bedrog.

Leden zijn de enige begunstigden van een beloning in het kader van dit programma en zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het al dan niet toewijzen van de beloning aan hun werknemers in overeenstemming met van toepassing zijnde wetten en regels (hetzij belastingwetten, arbeidswetten, etc) en zullen ons vrijwaren en schadeloosstellen ten aanzien van elk verlies of elke schade die hiermee verband houdt.

6. Privacy en Data Bescherming
Leden van het Programma zullen regelmatig worden geïnformeerd over producten, speciale aanbiedingen, hun eigen puntenaantal en nieuwe cadeaus. Door het indienen van het aanvraagformulier geeft het lid toestemming om informatie te ontvangen van alle producten die Antalis verkoopt het A4&more programma via de post en email.

Antalis en het betrokken bureau zullen alle informatie van dit programma bewaren en verwerken in overeenstemming met de privacyvoorzieningen van de wet die hierop van toepassing is. Deze informatie zal worden behandeld met de meest strikte vertrouwelijkheid en zal uitsluitend worden gebruikt met als doel het programma te laten functioneren.

7. Toepasselijk Recht, Jurisdictie
Alle zakelijke relaties die voortkomen uit deelname aan het programma zullen worden opgevat in overeenstemming met de wetgeving van Frankrijk. De partijen zullen alle geschillen die voortkomen uit of in relatie tot dit programma, in der minne te schikken, waarbij de jurisdictie voor onopgeloste geschillen volledig zal liggen bij de Rechtbank van Koophandel van Nanterre, Frankrijk.