Podmínky

Podmínky věrnostního programu A4&more společnosti Antalis

1. Podmínky k členství
Členy věrnostního programu A4&more společnosti Antalis (dále jen „věrnostní program“) se mohou stát registrovaní prodejci / obchodní společnosti / tiskárny se sídlem ve Velké Británii, Irsku, Francii, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Norsku, Dánsku, Německu, Rakousku, Švédsku, České republice a Slovensku, pokud budou od společnosti Antalis nebo jejích affiliate partnerů v některých z uvedených zemí nakupovat kancelářský papír za účelem dalšího prodeje.

Zájemci o členství ve věrnostním programu mohou podat přihlášku na příslušném formuláři u společnosti Antalis (dále jen „Antalis“).

Přihlášku do věrnostního programu lze podat zdarma na internetových stránkách www.a4more.com. Přihláška ovšem přijetí do věrnostního programu nezaručuje, o přijetí rozhoduje výhradně společnost Antalis. Každá právnická osoba může podat pouze jednu přihlášku.

Kritéria pro udělení členství jsou následující:
1. Uchazeč musí být registrovanou právnickou osobou ve Velké Británii, Irsku, Francii, Belgii, Nizozemsku, Lucembursku, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Norsku, Dánsku, Německu, Rakousku, Švédsku, České republice nebo Slovensku. Aby nedošlo k nejasnostem, je členství vyhrazeno pouze registrovaným právnickým osobám; fyzické osoby jsou z členství vyloučeny.
2. Uchazeč musí být autorizovaný prodejce / obchodník / tiskárna, který nakupuje kancelářský papír od společnosti Antalis nebo jejích affiliate partnerů a dále jej prodává konečným uživatelům.
3. Umístění informací o produktech společnosti Antalis, souvisejícího obrazového materiálu a jeho branding v produktovém portfoliu prodejce/obchodníka. Produkt musí být umístěn v obchodě, katalogu nebo internetovém obchodě tak, aby ho zákazníci bez problémů snadno našli.

Úspěšní žadatelé obdrží přihlašovací údaje pro přístup ke svému online účtu (dále jen „člen (členové)“ nebo „člen (členové) věrnostního programu“).

2. Jak získat body ve věrnostním programu
Členové věrnostního programu mohou získat body jako odměnu za nákup palet kancelářského papíru uvedeného v tabulce. Věrnostní body budou každý měsíc přičítány na uživatelský účet dle fakturovaných odběrů za předcházející měsíc. Všechny produkty budou mít různé hodnoty, které mohou být kdykoliv měněny. Aktuální počet bodů bude zveřejněn na internetových stránkách A4&more a může být kdykoliv změněn bez předchozího upozornění.

Bonusové body mohou být uděleny kdykoliv dle uvážení společnosti Antalis.

Věrnostní body budou připsány za každých 100 kg odebraných papírů nebo za inzerovanou hodnotu každého zakoupeného konkrétního papíru (např. Image Digicolor) zaokrouhleno dolů na nejbližších 100 kg. Na začátku každého měsíce začne načítání bodů pro daný měsíc od nuly (např. pokud nakoupíte v červnu 80 kg papíru Image Digicolor a v červenci 50 kg, nemáte nárok na žádný bod). Všechny vrácené produkty budou zohledněny v měsíci, ve kterém budou vráceny.

Věrnostní body budou zobrazeny na stránce uživatelského účtu a mohou být směněny, jakmile budou zveřejněny. .

Body budou aktualizovány a zobrazeny na uživatelském online účtu každý měsíc na základě objemu (kg) odebraného za předchozí kalendářní měsíc. Členové obdrží každý měsíc e-mailem výpis bodů.

Body jsou nepřenosné, nelze je směnit za hotovost a mohou být proměněny za odměnu pouze jednou. Všechny body musí být proměněny za odměnu do dvou let od obdržení bodů. Body, které nebudou proměněny za odměnu do dvou let, propadnou.

Body mohou být použity na odměny uvedené v obchodě s odměnami na www.a4more.com. Množství odměn může být omezeno v závislosti na období jejich dostupnosti nebo dostupného množství podle informací zveřejněných na internetových stránkách.

Dostupné odměny mohou být kdykoliv změněny nebo zrušeny. Vyobrazení odměn slouží pouze pro ilustraci a skutečná odměna se od vyobrazení může lišit. Pokud přestane být konkrétní odměna k dispozici po provedení objednávky, bude člen vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky a bude si moci vybrat jinou odměnu. Členové si mohou vybrat pouze odměny, na které mají dostatek bodů na svém online účtu.

Všechny objednávky odměn jsou závazné. Odměny budou doručeny na adresu člena.

3. Podmínky účasti ve věrnostním programu A4&more
Členové mohou kdykoli své členství zrušit zasláním e-mailu se svými údaji na adresu a4more@antalis.com.

Pokud není uvedeno jinak, je platnost věrnostního programu časově neomezená.

Antalis si vyhrazuje právo věrnostní program podle potřeby zrušit, vylepšit nebo upravit a změnit tyto podmínky s řádným přihlédnutím k zájmům registrovaných členů.

Při změně podmínek budou členové o provedených změnách písemně informováni ještě předtím, než řečené změny vstoupí v platnost. Člen může mít vůči změnám výhrady do dvou týdnů od oznámení změny. Výhrady vůči změnám se zasílají společnosti Antalis e-mailem na adresu a4more@antalis.com.

4. Daně a poplatky
Odměny získané za body mohou podléhat dani z příjmů anebo úhradě příspěvků na sociální zabezpečení. Za úhradu případných daní nebo poplatků nesou odpovědnost sami členové. Členové jsou rovněž sami zodpovědní za dodržování veškerých pracovních zákonů nebo předpisů, které upravují účast ve věrnostním programu a výměnu bodů za odměny.

5. Vyloučení odpovědnosti
Antalis vylučuje jakoukoliv odpovědnost vůči třetím stranám a výkonným orgánům, anebo zástupnou odpovědnost, s výjimkou úmyslné nebo hrubé nedbalosti bez ohledu na to z jakého důvodu. Nejedná-li Antalis s úmyslnou nebo hrubou nedbalostí, omezuje se její odpovědnost na předvídatelné škody, přičemž zůstává v platnosti právo vymáhat odškodnění na základě poměrné nedbalosti.

Společnost Antalis je zodpovědná pouze za správu věrnostního programu a nepřijímá naprosto žádnou odpovědnost za problémy členů, které mohou být způsobeny technickými závadami internetových stránek věrnostního programu. Výslovně se má za to, že odpovědnost společnosti Antalis je omezena výhradně na přímé škody a nepřesáhne výši odměny ve sporu (při zahrnutí všech příčin).

Členové se tímto upozorňují na nevyhnutelné riziko výskytu virů při používání internetu. Členové odpovídají za veškeré škody vzniklé nedodržením schválených bezpečnostních opatření a postupů ze strany člena nebo jeho zástupců. Členové jsou zcela zodpovědní za své internetové připojení.

Antalis nepřijme odpovědnost za žádné škody, které členům vzniknou v souvislosti se ztrátou, zcizením nebo vyzrazením uživatelského hesla.

Členové pozbydou veškerých práv na odměny po zmanipulování údajů nebo úmyslném podvodu jménem člena. Po zmanipulování údajů nebo úmyslném podvodu bude členství ve věrnostním programu zrušeno.

Jedinými oprávněnými příjemci jakékoliv odměny v rámci tohoto věrnostního programu jsou jeho členové a je pouze jejich zodpovědností rozdělit odměnu mezi své zaměstnance či nikoliv v souladu s platnými zákony a předpisy (daňovými, pracovněprávními apod.) a odškodní nás a nebudou nás činit odpovědnými za žádné újmy či škody v této souvislosti.

6. Ochrana osobních údajů a soukromí
Členové věrnostního programu budou pravidelně informováni o produktech, speciálních nabídkách, stavu bodů a nových prémiích. Odesláním přihláškového formuláře člen poskytuje svůj souhlas se zasíláním informací o všech produktech, které společnost Antalis prodává a programu A4&more poštou a elektronickou poštou.

Antalis a její zástupce je oprávněn uchovávat a zpracovávat veškeré informace shromážděné v rámci tohoto věrnostního programu v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními o ochraně soukromí. S těmito informacemi bude nakládáno jako s přísně důvěrnými informacemi a budou použity pouze pro účely fungování věrnostního programu.

7. Rozhodné právo, jurisdikce
Veškeré obchodní vztahy vzniklé z účasti ve věrnostním programu budou vykládány výlučně v souladu s francouzským právním řádem. Smluvní strany vyřeší přátelsky všechny spory, které vzniknou z tohoto věrnostního programu nebo v souvislosti s ním, přičemž jurisdikci pro nevyřešitelné spory bude mít výlučně obchodní soud města Nanterre ve Francii.